Privacybeleid onder GDPR (AVG) wetgeving 

Jouw vertrouwen in mij is een groot aandachtspunt voor mij en mijn organisatie ROEL THYSSEN BV.
(hierna genoemd “ROEL THYSSEN BV”, “wij” of “ons”).
Jouw privacy komt op de eerste plaats.
 

Deze privacyverklaring is van toepassing op:
1) de website www.roelthyssen.be (hierna genoemd de “website”)
2) op alle (commerciële) relaties tussen  ROEL THYSSEN BV en alle klanten, prospecten en zakenpartners. 

ROEL THYSSEN BV  tracht te allen tijde te handelen in overeenstemming met enerzijds de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en anderzijds de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als GDPR. 

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die ROEL THYSSEN BV verzamelt, alsook de wijze waarop ROEL THYSSEN BV  deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Het bezoeken van de website, het invullen van online formulieren, alsook het contact opnemen als gevolg van de website  impliceert jouw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van jouw persoonsgegevens of e-mail bevestiging) van de privacyverklaring en aldus van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Soorten persoonsgegevens

ROEL THYSSEN BV  kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken: 

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • Bedrijfsadres 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Bedrijfsnaam 
 • Communicatievoorkeur 
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van ROEL THYSSEN BV 

ROEL THYSSEN BV verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website. Zo zal  ROEL THYSSEN BV, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de website, alsook wat jouw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat ROEL THYSSEN BV  toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van: 

 • Een samenwerking met  ROEL THYSSEN BV 
 • Bezoek van de website 
 • Het invullen van contact -en andere formulieren 
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de website)
 • Correspondentie met en uitgaande van ROEL THYSSEN BV
 • Het meedelen aan  ROEL THYSSEN BV van ideeën betreffende de verbetering van de diensten
 • Het aanvragen van advies en / of een offerte
 • Het opmaken van een dossier aan de hand van een coaching, training of begeleidingstraject 

De door  ROEL THYSSEN BV  verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens 

ROEL THYSSEN BV  kan gebruik maken van jouw persoonsgegevens voor: 

 • De uitvoering van een overeenkomst met  ROEL THYSSEN BV
 • Het leveren van de diensten van ROEL THYSSEN BV
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van jouw communicatievoorkeur
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website
 • Statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden 

ROEL THYSSEN BV  zal jouw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van ROEL THYSSEN BV  en de optimalisering daarvan. 

Indien het noodzakelijk is dat ROEL THYSSEN BV  in dit kader jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om jouw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring. 

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat ROEL THYSSEN BV  jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten :  

1) wanneer  ROEL THYSSEN BV  hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en 2) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is 1) door de wet of 2) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart  ROEL THYSSEN BV  jouw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de privacyverklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Jouw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op jouw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met roel@roelthyssen.be over: 

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die ROEL THYSSEN BV mogelijks over u beschikt; 
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van jouw persoonsgegevens; 
 • Recht op schrapping van jouw persoonsgegevens (‘recht om te worden vergeten’); 
 • Recht op een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens; 
 • Recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

U kan deze rechten kosteloos uitoefenen per mail. Bovendien kunt u steeds jouw persoonsgegevens updaten, wijzigen en/of verifiëren.Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien op de website en in elke nieuwsbrief en informatieve e-mail van  ROEL THYSSEN BV.

Beveiliging persoonsgegevens 

ROEL THYSSEN BV verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van 1) ongeoorloofde toegang tot jouw persoonsgegevens, alsook 2) verlies, misbruik of wijziging van jouw persoonsgegevens.

Update Privacy Verklaring

ROEL THYSSEN BV is gerechtigd om deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is aangewezen om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven te raadplegen, om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites

De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is  ROEL THYSSEN BV verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Klachten

Contact opnemen
Indien u vragen heeft over de privacyverklaring of over de wijze waarop ROEL THYSSEN BV  jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren: 

 1. Via e-mail:  roel@roelthyssen.be
 2. Via de post:
  ROEL THYSSEN BV – Roel Thyssen
  Wilgorenstraat 15
  BE 2460 Kasterlee